Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

فارسی


* ما ایمان داریم خداوند، خدای زنده است.
 در کتاب ارمیاء نبی فصل دهم، آیۀ ۱۰ می‌خوانیم: "اما یهوه خدای حق است و او خدای حّی "یعنی خدای زنده" و پادشاه سرمدی "یعنی پادشاه جاودانی" می‌باشد. و در کتاب مکاشفه فصل چهارم، آیات ۸ تا ۱۱ می‌بینیم که در آسمان، مخلوقات او را به عنوان خدایی که تا به ابد زنده است می‌پرستند و تجلیل و تکریم و تمجید می‌کنند.

*خداوند روح است. در کتاب انجیل یوحنا فصل چهارم آیه ۲۴ نوشته شده است "زیرا خدا روح است، و هرکه بخواهد اورا بپرسد،باید به روح راستی بپرستد"
او یگانه خدای متعال است. در کتاب اشعیاء نبی فصل چهل و چهارم، آیۀ ۶ نوشته شده است "من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدايی نیست".

*خدا با وجود اینکه خدايی یکتاست خود را در سه شخص آشکار نموده است که همان تثلیث است که ما به آن ایمان داریم.
" پدر،پسر و روح القدس "سه شخص هستند که خداوند را تشکیل می‌دهند.

*خداوند دنیا را در ۶ روز با قدرت کلامش آفرید. در کتاب پیدایش فصل اول در آیات ۱ تا ۳۱ در این مورد نوشته شده است. هیچ چیز و هیچ کس بدون خواسته و اراده خداوند آفریده نشده است.

*ما ایمان داریم که عیسی مسیح تنها پسر خداوند است. در کتاب اول یوحنا فصل پنجم آیات ۶تا۱۰ در این مورد نوشته شده است. عیسی مسیح از مریم باکره متولد شده است.*عيسی مسيح نه تنها به خاطر نجات ما از گناهان بر روی صليب جان داد، بلكه سه روز پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قيام نمود و بعد به آسمان صعود کرد تا شفيع و محافظ هميشگی ما باشد. زنده بودن عيسی مسيح و حيات و خدمت پس از مرگ او، اطمينان بزرگی برای ما است زيرا به شخصی ايمان نداريم که مرده و در قبر پوسيده است،بلکه زندگی ما در دست کسی است که بر مرگ پيروز شده و زنده است و دوباره بازگشت خواهد نمود. باز گشت دوباره مسيح، اميد واقعی تمام مسيحيان است (اول تسالونيکيان فصل چهارم، آيات ١٦ و ١٧(

*هر كس به عيسی مسيح، پسر روحانی خدا ايمان داشته باشد، حيات جاودانی دارد. پس راه  نجاتی كه داريم، به خاطر ايمان به عيسی مسيح به ما هديه داده شده است نه بخاطر لياقت و يا شايستگی خودمان. در کتاب انجیل یوحنا فصل اول آیات ۱۲و ۱۳ در این مورد نوشته شده است.


*انسان بخاطر گناه، از خدا جدا شده و از لحاظ روحانی مرده است، پس نياز دارد که تولد دوباره يافته و از حيات الهی بهره‌مند شود. وقتی انسان بپذيرد که گناهکار است و گناه، او را از خدای پاک و مقدس جدا کرده و دچار موت نموده است، اگر از گناه توبه کند و به عيسی مسيح خداوند ايمان بياورد، از گناه و نتايج شوم آن نجات يافته و تولد دوباره می‌يابد.(يوحنا فصل ١: آیات ١٢ و ١٣)، (تيطس فصل٣:آیه ٥)،(اول يوحنا فصل٥: آیه ١(


*در کتاب‌مقدس به ایمان داران به عیسی مسیح دستور داده شده که تعمید یابند،و در هیچ کجای کتاب مقدس نیامده که غسل تعمید دلبخواه باشد،و هرکسی که به سه اصل تثلیث که(پدر،پسر،و روح القدس) می باشد ایمان دارد و از گناهان خود توبه کرده می بایست غسل تعمید بگیرد،(رومیان فصل ۶=آیات ۱تا۴(
غسل تعمید باید زیر نظر ایمان داره دیگری انجام شود.

* ما ایمان به غسل تعمید گرفتن در روح القدس داریم. بزرگترین عطیه این روز به زبانهایِ غیر دعا کردن می باشد (اعمال رسولان فصل ۴ آیه ۲) که اولین بار شاگردان مسیح آن را دریافت نمودند. در این روز، روح خدا با بشر عهد تازه بست و انسان با خدا پیوند پنطیکاست(اعمال رسولان فصل اول آیات ۲تا ۴)وزه پنطیکاست برای ایمانداران “تحول در زندگی” است.پس ما ایمانداران با دریافت روح القدس وظیفه ای بس عظیم بر دوش داریم همانطور که عیسی به شاگردانش گفت :” بروید و همه امتها را شاگرد من سازید.”(متی فصل۲۸: آیه ۱۹( بنابراین هدف از عطای روح القدس، اعلام خبر خوش انجیل به انسانهاست.


در خاتمه اميدواريم كه شما نيز زندگی سرشار از شادی، آرامش و اطمينان را در عيسی مسيح داشته باشيد. "اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی‌عيب و شادمان در پيشگاه جلالش قرار دهد، يعنی بر خدای يکتا که بوسيله عيسی مسيح خداوند ما، ما را نجات داده است جلال و عظمت، قوت و قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد، آمين" (انجيل شريف، يهودا، آيات ٢٤ و ٢٥(

DE/EN/ES/FR/PL/Farsi(فارسی)

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."